sertificate

Inwestycja o wysokim ryzyku

Handel na rynku walutowym przy użyciu tzw. margin wiąże się z wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoka wartość dźwigni może działać zarówno na Twoją korzyść, jak i niekorzyść. Zanim zdecydujesz się handlować na rynku walutowym, powinieneś rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i ilość ryzyka, jaką chcesz podjąć. Istnieje możliwość utraty części lub całości początkowej inwestycji i dlatego nie należy inwestować pieniędzy, których nie jesteś gotów stracić. Powinieneś być świadomy całego ryzyka związanego z handlem na rynku walutowym i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, w razie wszelkich wątpliwości. Rynek nadal jest nowy i niepewny. Każdy, kto ma zainwestowane środki, powinien być przygotowany na to, że może je stracić. Nie da się stwierdzić z całkowitą pewnością czy dany rynek pójdzie w górę lub w dół, lub czy dany rodzaj aktywa straci część lub całą swoją wartość. Dotyczy to zarówno traderów otwierających pozycję długą, jak i tych z pozycją krótką na rynku. Uczestnicy powinni zachować ostrożność w przypadku trzymania aktywa.

Płynność i ryzyko notowania:

Rynki cechują się różną płynnością. Niektóre są bardzo płynne, podczas gdy inne mniej. Te mniej płynne rynki mogą być bardziej zmienne. Nigdy nie można zagwarantować aktywności danego rynku, na którym ktoś będzie mógł sprzedać, kupić lub handlować jego produktami lub produktami dodatkowymi. Co więcej, każdy rynek może się nagle pojawić, tak samo, jak i zniknąć. Monfex nie składa żadnych deklaracji ani nie daje gwarancji czy będzie można nimi handlować na monfex.com w dowolnym momencie w przyszłości, jeśli w ogóle.

Ryzyko prawne:

Prawny status danych produktów nie jest pewny. To znaczy, że legalność ich trzymania lub handlowania nie jest zawsze jasna. Niejasne może się również wydawać, czy i w jaki sposób jeden lub więcej produktów stanowi własność, aktywa dowolnego rodzaju, gwarantuje jakiekolwiek prawa. Uczestnicy są zobowiązani wiedzieć i rozumieć jak produkty są traktowane, regulowane i opodatkowane, zgodnie z obowiązującym prawem. Istnieje ryzyko, że w niektórych jurysdykcjach pewien produkt może być uznawany za papier wartościowy lub będzie uznany za papier wartościowych w przyszłości. Monfex nie daje żadnej gwarancji, że produkt nie będzie uznany za papier wartościowy w każdej jurysdykcji. Jesteś zobowiązany sprawdzić czy zakup i sprzedaż danego produktu jest legalna w twojej jurysdykcji. Zobowiązujesz się również do tego, aby nie korzystać z danego aktywa, jeśli nie jest to legalne w danej jurysdykcji. Jeśli dowiesz się, że w Twojej jurysdykcji dane aktywa są nielegalne, nie możesz ich używać, nabywać i w takiej sytuacji nie możesz być w ich posiadaniu.

Ryzyko wymiany:

Posiadanie depozytu z jakimkolwiek podmiotem trzecim, pozostającym w stosunku powierniczym, wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Ryzyko to obejmuje naruszenia bezpieczeństwa, ryzyko naruszenia umowy i ryzyko utraty środków. Uczestnicy powinni zachować ostrożność i nie dopuścić, aby podmioty trzecie z jakiegokolwiek powodu posiadały ich własność. Przyjmujesz do wiadomości, że Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wypłacenia środków z Twojego konta przez podmiot trzeci w związku z utratą danych uwierzytelniających. Przyjmujesz do wiadomości, że Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wysłania pieniędzy na niewłaściwy adres portfela podczas wypłaty środków z Twojego konta Monfex. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie środki mogą zostać utracone, jeśli zostaną wysłane na niewłaściwy adres (na przykład, między innymi, jeśli adres jest nieprawidłowo sformatowany, zawiera błędy lub jest przeznaczony do użycia w innym celu). Przyjmujesz do wiadomości, że Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku takiego błędu.

Ryzyko handlowe:

Poza ryzykiem płynności, wartości na każdym rynku cyfrowych instrumentów są niestabilne i mogą się szybko zmieniać. Uczestnicy każdego rynku są ostrzegani, że powinni zwracać baczną uwagę na swoje pozycje i posiadane aktywa oraz na to, w jaki sposób mogą zostać dotknięci nagłymi i niekorzystnymi zmianami w handlu i innych działaniach rynkowych.

Ryzyko związane z działaniami finansowymi:

Finansując zakup lub sprzedaż na zasadzie peer-to-peer, narażasz się na ryzyko utraty dostarczonych środków. Podobnie, gdy akceptujesz finansowanie w celu zawarcia umowy handlowej, akceptujesz ryzyko, że nie zdołasz spłacić tego finansowania (np. jeśli cena rynkowa twojego zakupu wraz z finansowaniem spadnie). Uczestnicy powinni znać wszystkie warunki wszelkich zawieranych przez siebie kontraktów oraz wiedzieć, w jaki sposób ich strategie handlowe oraz inne czynniki rynkowe i ryzyko mogą wpłynąć na ich zobowiązania finansowe. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie środki mogą zostać anulowane, utracone lub podwójnie wydane, lub w inny sposób mogą stracić całą lub większość swojej wartości z powodu widełek, zwrotów, awarii, zmian w właściwościach lub braku działania zgodnie z przeznaczeniem. Przyjmujesz do wiadomości, że Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wystąpienia takiego zdarzenia. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że Monfex ma prawo do odmowy przyjęcia zleceń ustanowienia nowych lub większych pozycji albo do kupna lub sprzedaży instrumentów. Akceptujesz i przyjmujesz do wiadomości, że Monfex ma prawo do zmniejszenia wielkości Twoich otwartych pozycji. Monfex poinformuje Cię o takiej redukcji i jej przyczynie jak najszybciej.

Ryzyko kradzieży i hakerstwa:

Hakerzy lub inne grupy czy organizacje mogą próbować ingerować w prawidłowe działanie strony internetowej lub jej dostępność na wiele sposobów, w tym, między innymi, poprzez ataki typu "odmowa usługi", spoofing, smurfing, złośliwe oprogramowanie lub ataki oparte na konsensusie. Akceptujesz, że Monfex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie straty poniesione przez Ciebie.

Ryzyko słabych zabezpieczeń strony internetowej lub kodu źródłowego lub jakiegokolwiek powiązanego oprogramowania czy infrastruktury:

Istnieje ryzyko, że strona internetowa może nieumyślnie zawierać słabe punkty lub błędy w kodzie źródłowym zakłócające użytkowanie lub powodujące straty.

Ryzyko wad lub punktów pozwalających na manipulację:

Postępy techniczne, takie jak rozwój komputerów kwantowych, mogą stanowić ryzyko, które może doprowadzić do kradzieży lub strat.

Ryzyko związane z transmisją internetową:

Przyjmujesz do wiadomości, że istnieje ryzyko związane z korzystaniem z internetu, w tym, między innymi, przez awarię sprzętu, oprogramowania czy połączenia internetowego. Przyjmujesz do wiadomości, że Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie komunikacyjne, zakłócenia, błędy, zniekształcenia lub opóźnienia, które możesz doświadczyć podczas korzystania ze strony internetowej, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały spowodowane. Przyjmujesz do wiadomości, że możesz nie mieć możliwości wysłania zlecenia czy transakcji, lub że Monfex lub Usługi mogą nie otrzymać Twojej wiadomości e-mail z powodu problemów ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem lub usługami (w tym, między innymi, z internetem i innymi problemami z łącznością sieciową). Przyjmujesz do wiadomości, że Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku tego typu problemów.

Ryzyko bankowe:

Przyjmujesz do wiadomości, że firma Monfex nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za liczbę dni, które upłynęły od momentu przekazania środków fiat z Twojego konta w Monfex do momentu zaksięgowania przekazanych środków na rachunku w banku przyjmującym. Przyjmujesz do wiadomości, że przychodzące przelewy środków fiat zostaną zaksięgowane na Twoim koncie i będą do twojej dyspozycji dopiero po otrzymaniu środków przez Monfex, o ile zlecenie przelewu było kompletne i prawidłowe. Przyjmujesz do wiadomości, że firma Monfex nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za liczbę dni, które upłynęły od momentu przekazania środków pieniężnych przez bank wysyłający do momentu otrzymania i zaksięgowania ich przez Monfex na Twoim koncie.

Opodatkowanie:

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie czy zakup lub potencjalny wzrost lub spadek wartości aktywa ma wpływ na Twoje zobowiązania podatkowe w jurysdykcji Twojego kraju zamieszkania. Dokonując zakupu oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, zobowiązujesz się nie pociągać firmy Monfex, jej spółek zależnych, udziałowców, dyrektorów lub doradców do odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe związane z zakupem lub z niego wynikające. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pobranie, zgłoszenie, zapłacenie i/lub przekazanie wszelkich podatków, w tym podatku u źródła, odpowiednim organom podatkowym w jurysdykcji (jurysdykcjach), w których możesz być zobowiązany do zapłaty podatku. Monfex nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie, zgłaszanie, płacenie i/lub przekazywanie jakichkolwiek podatków, w tym podatków u źródła, (w tym, między innymi, wszelkich dochodów, zysków kapitałowych, sprzedaży, wartości dodanej lub podobnych podatków), które mogą powstać w wyniku Twojego zakupu.

Ryzyko dźwigni:

Prosimy zachować ostrożność podczas inwestowania przy użyciu dźwigni finansowej. Niewłaściwe użycie dźwigni może mieć skrajne skutki dla Twoich kont. Możesz stracić ogromną ilość pieniędzy, jeśli transakcja zadziała na Twoją niekorzyść. Handel i korzystanie z wysokiej dźwigni finansowej jest bardzo ryzykowne. Użycie wysokiej wartości dźwigni może być bardzo ryzykowne dla początkujących, ponieważ zazwyczaj takie osoby nie mają wystarczającego doświadczenia w handlu wysoką dźwignią finansową. Nie powinieneś z niej korzystać, dopóki nie będziesz miał jasnego pojęcia, jak to działa.

Nieprzewidziane ryzyko:

CFD to nowa, ale sprawdzona technologia. Poza przedstawionymi tu zagrożeniami istnieją również takie, których Monfex nie jest w stanie przewidzieć i nierozsądnie jest sądzić inaczej. Inne formy ryzyka mogą się pojawić w sposób nieprzewidziany.