sertificate

Polityka AML

Monfex (lub «Firma» «my» ) zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania antyterrorystycznego oraz wymaga od kierownictwa I pracowników przestrzegania wymienionych standardów.

Pranie brudnych pieniędzy – proces zamiany środków pochodzących z nielegalnych działań (takich jak oszustwa, korupcja, terroryzm itp.) na inne fundusze lub inwestycje, które wyglądają na uzasadnione, w celu ukrycia lub zniekształcenia prawdziwego źródła funduszy. Proces prania pieniędzy można podzielić na trzy następujące po sobie etapy:

 • Lokowanie środków. Na tym etapie środki są konwertowane na instrumenty finansowe, takie jak czeki, rachunki bankowe I przelewy pieniężne, lub mogą być wykorzystywane do zakupu towarów o dużej wartości, które można odsprzedać. Można je również fizycznie zdeponować w bankach I instytucjach pozabankowych (np. kantorach walutowych). Aby uniknąć podejrzeń ze strony firmy, osoba zajmująca się praniem pieniędzy, może równie dobrze dokonać kilku depozytów, zamiast wpłacać całą kwotę naraz, ta forma lokowania nazywa się smurfingiem.
 • Warstwowanie. Środki są przelewane, lub przenoszone na inne rachunki i inne instrumenty finansowe. Ma na celu ukrycie pochodzenia i utrudnienie wskazania podmiotu, który dokonał wielu transakcji finansowych. Przenoszenie funduszy i zmienianie ich formy utrudnia śledzenie prania pieniędzy.
 • Integracja. Fundusze wracają do obiegu jako uprawnione do zakupu towarów i usług.

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (Polityka AML)

  Monfex, podobnie jak większość firm świadczących usługi na rynku finansowym, przestrzega zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i aktywnie zapobiega wszyelkim działaniom, które mają na celu, lub ułatwiają proces legalizacji nielegalnie pozyskanych środków. Polityka AML oznacza zapobieganie korzystaniu z usług firmy przez przestępców w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej. W tym celu firma wprowadziła restrykcyjną politykę dotyczącą wykrywania, zapobiegania i ostrzegania odpowiednich organów o wszelkich podejrzanych działaniach. Ponadto, Monfex nie ma prawa zgłaszać Klientom, że organy ścigania są informowane o ich działalności. Aby zapobiec praniu pieniędzy, Monfex w żadnych okolicznościach nie przyjmuje ani nie wypłaca gotówki. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkich działań Klienta, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, lub, w opinii personelu, mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy.

  Procedury firmy

  Monfex upewni się, że ma do czynienia z prawdziwą osobą lub osobą prawną. Monfex wykonuje również wszelkie wymagane czynności zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wydanymi przez władze monetarne. Polityka AML jest realizowana w Monfex w następujący sposób:

 • poznaj politykę swojego Klienta – procedura należytej staranności
 • monitorowanie aktywności Klientów
 • ewidencjonowanie

 • Poznaj swojego klienta – procedura należytej staranności

  Ze względu na zobowiązanie firmy do przestrzegania zasad AML I KYC, każdy Klient firmy musi przejść procedurę weryfikacyjną. Przed podjęciem przez Monfex jakiejkolwiek współpracy z Klientem, firma upewnia się, że przedstawiono zadowalające dowody lub podjęto inne środki, które pozwolą na uzyskanie zadowalającego dowodu tożsamości klienta lub kontrahenta. Firma stosuje również wzmożoną kontrolę w stosunku do Klientów, którzy są rezydentami innych krajów, zidentyfikowanych przez wiarygodne źródła jako kraje o nieodpowiednich standardach AML, lub w których może występować wysokie ryzyko przestępczości korupcji, a także do beneficjentów rzeczywistych, którzy mieszkają I których fundusze pochodzą z wymienionych krajów.

  Klienci indywidualni

  Podczas rejestracji, każdy Klient podaje dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko; datę urodzenia; pochodzenie; pełny adres, w tym numer telefonu I kod miasta. Klient Indywidualny przesyła następujące dokumenty ze względu na wymagania KYC oraz w celu potwierdzenia wskazanych informacji: Kopię w wysokiej rozdzielczości pierwszej strony paszportu zwykłego lub międzynarodowego, na której wyraźnie widać zdjęcie i podpis, lub kopię prawa jazdy z tymi samymi wymaganiami. Wskazane dokumenty muszą być ważne co najmniej 6 miesięcy od daty zgłoszenia. Kopię w wysokiej rozdzielczości dowodu zapłaty za usługi komunalne, lub wyciąg bankowy, zawierający imię i nazwisko Klienta oraz faktyczne miejsce zamieszkania. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące od daty złożenia. Firma zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych wymogów, dotyczących należytej staranności, w celu przyjęcia Klientów zamieszkałych w niektórych krajach.

  Monitorowanie aktywności Klientów

  Oprócz zbierania informacji od Klientów, Monfex nieustannie monitoruje aktywność każdego Klienta w celu identyfikacj I zapobiegania podejrzanym transakcjom. Podejrzana transakcja jest nazywana transakcją, która jest niezgodna z legalną działalnością biznesową Klienta lub zwykłą historią transakcji Klienta znaną z monitorowania aktywności Klienta. Monfex wdrożył system monitorowania wymienionych transakcji (zarówno automatyczny jak I w razie potrzeby, manualny), aby zapobiec korzystaniu z usług firmy przez przestępców.

  Wymagania dotyczące wpłat i wypłat

  Wszystkie operacje Klientów związane z wpłatami i wypłatami środków muszą spełniać następujące wymagania: W przypadku przelewu bankowego lub przelewu z karty bankowej, nazwisko wskazane podczas rejestracji musi być zgodne z nazwiskiem właściciela konta/ karty bankowej. Wypłata środków z rachunku handlowego metodą inną niż metoda wpłaty jest możliwa tylko po wypłacie kwoty, która jest równa sumie wpłat Klienta tą samą metodą i na to samo konto, na które dokonano wpłaty. Jeśli konto zostało zasilone w sposób, którego nie można użyć do wypłaty środków, środki mogą zostać wypłacone na rachunek bankowy Klienta lub można je wykorzystać w inny sposób, zgodnie z ustaleniami Firmy, za pomocą których Firma może udowodnić tożsamość właściciela konta. Jeżeli na konto wpłynęły środki za pośrednictwem różnych systemów płatniczych, wypłata środków zostanie dokonana proporcjonalnie do wielkości każdego depozytu. W przypadku wpłaty za pomocą karty Visa/MasterCard, przelewu bankowego, wypłata środków przekraczających sumę wpłat Klienta jest możliwa w jeden z następujących sposobów: Visa/MasterCard, przelew bankowy. W przypadku wpłaty inną metodą, wypłata środków przekraczających sumę wpłat Klienta jest możliwa dowolną dostępną metodą, według wyboru Klienta.